Обхват

Тези условия се прилагат за всички покупки, направени от клиенти на prpmed Funkner e.K.вижте отпечатъка

Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо лице, което сключва правна сделка с цел, която не е предимно търговска или самостоятелна. Предприемач по смисъла на настоящите ОУ е физическо или юридическо лице или дружество с юридическа правоспособност, което при сключване на правна сделка действа в рамките на своята търговска или самостоятелна професионална дейност.

Сключване на договор

Представянето на нашите стоки и предоставянето на възможност за подаване на поръчка представлява конкретна оферта от наша страна за сключване на договор за покупка

С подаването на поръчка вие приемате офертата и договорът за покупка е сключен.

Ще получите потвърждение на поръчката по електронна поща на посочения от вас адрес на електронна поща

Техническите данни, описанията в информацията за продукта и рекламата не представляват гаранция за определени свойства. Уверението изисква писмено потвърждение. Не се дава гаранция за конкретно място на производство.

Цени и разходи за доставка

Посочените цени са крайни и включват ДДС. Прилага се сумата, посочена в момента на обвързващата поръчка. Добавят се разходи за доставка, които зависят от начина на доставка и от размера и теглото на поръчания от вас артикул(и). Можете да се запознаете с подробностите на адрес [„Versandkosten"] informieren. Die regelmäßigen Kosten der Rücksendung, die im Falle einer Rückgabe der Ware durch Sie in Ausübung Ihres Widerrufsrechts [ „Widerrufsrecht"], като ние ще поемем разходите. Ако се възползвате от правото си на отказ, ние ще възстановим и разходите за доставка.

Плащане

Плащането се извършва при доставка чрез

- Предплащане

- PayPal

- Кредитна карта

Кредитна карта

Когато правите поръчката си, ни предоставяте и данните на кредитната си карта.

След като се легитимирате като законен картодържател, ще поискаме от компанията за кредитни карти да инициира платежната транзакция веднага след поръчката. Платежната транзакция ще бъде извършена автоматично от компанията за кредитни карти и картата ви ще бъде таксувана.

PayPal, PayPal Express

По време на процеса на поръчване ще бъдете пренасочени към уебсайта на онлайн доставчика PayPal. За да платите сумата по фактурата чрез PayPal, трябва да сте регистрирани там или първо да се регистрирате, да се легитимирате с данните си за достъп и да потвърдите указанието за плащане към нас. След като направите поръчката в магазина, ние изискваме от PayPal да инициира платежната транзакция.

Платежната транзакция ще бъде извършена автоматично от PayPal веднага след това. Ще получите допълнителни инструкции по време на процеса на поръчване.

PayPal Plus

В рамките на платежната услуга PayPal Plus ви предлагаме различни методи за плащане като услуги на PayPal. Ще бъдете пренасочени към уебсайта на онлайн доставчика PayPal. Там можете да въведете данните си за плащане, да потвърдите използването на данните ви от PayPal и инструкциите за плащане към PayPal.

Ако сте избрали метода на плащане PayPal, трябва да се регистрирате там или първо да се регистрирате и да се легитимирате с данните си за достъп, за да платите сумата по фактурата. Платежната транзакция се извършва автоматично от PayPal веднага след потвърждаване на платежното нареждане. Ще получите допълнителни инструкции по време на процеса на поръчване.

Ако сте избрали метода на плащане с кредитна карта, не е необходимо да сте регистрирани в PayPal, за да платите сумата по фактурата. Платежната транзакция ще бъде извършена от компанията за кредитни карти по искане на PayPal веднага след потвърждаване на платежното нареждане и след легитимирането ви като законен картодържател и картата ви ще бъде таксувана. Ще получите допълнителни инструкции по време на процеса на поръчване.

Неизпълнение на плащане

При забава на плащането PRPMed има право да начисли лихва за забава в размер на 5 процентни пункта над основния лихвен процент годишно, обявен от Deutsche Bundesbank за времето на поръчката. Ако prpmed Funkner e.K. може да докаже, че е настъпила по-висока вреда, причинена от неизпълнение, prpmed Funkner e.K. има право да претендира за тази вреда.

Право на задържане

Клиентът има право да упражни правото си на задържане, само ако насрещният му иск се основава на същото договорно отношение.

Доставка

(1) Доставката се извършва на адреса за доставка, посочен от клиента, в рамките на

- Германия

- Европа

- В световен мащаб

(2) Ако непреодолима сила (природни бедствия, война, гражданска война, терористична атака) направи доставката или друга услуга трайно невъзможна, всяко задължение за изпълнение от страна на PRPMed се изключва. Вече платените суми ще бъдат възстановени от PRPMed незабавно.

(3) PRPMed може също така да откаже услугата, доколкото това изисква усилия, които са крайно несъразмерни с интереса на клиента от изпълнението на договора за продажба, като се има предвид съдържанието на договора за продажба и изискванията за добросъвестност. Вече платените суми ще бъдат възстановени от PRPMed незабавно.

(4) Обемистите стоки (пратки с обем, по-голям от 1 кв. м) обикновено се доставят от спедиторска агенция. PRPMed изрично посочва, че тези стоки не се пренасят в къщата

Благоприятен метод на доставка за връщане

(1) Когато връщате стоките и аксесоарите, използвайте по възможност оригиналната опаковка, дори ако тя е повредена при отваряне за функционално тестване.

(2) Моля, използвайте за връщането напълно подпечатания и адресиран етикет за връщане, приложен към доставката на стоките. Това е най-простият и най-изгоден вариант за доставка. Не сте задължени да използвате този метод за връщане. Въпреки това, ако изберете неоправдано скъп метод на доставка, може да бъдете задължени да ни заплатите увеличените разходи в сравнение с по-евтин метод на доставка

Запазване на титлата

До пълното уреждане на всички претенции към клиента, произтичащи от договора за покупко-продажба, доставените стоки остават собственост на PRPMed. Докато съществува това запазване на правото на собственост, клиентът не може нито да препродава, нито да се разпорежда със стоките; по-специално клиентът не може да предоставя на трети лица по договор каквото и да било ползване на стоките

Права за дефект

prpmed (1) Продукт, който е дефектен още при доставката (гаранционен случай), се заменя с бездефектен продукт или се ремонтира професионално (последващо изпълнение) по преценка на Клиента за сметка на prpmed Funkner e.K.. На клиента се посочва, че няма случай на гаранция, ако продуктът е имал договореното качество към момента на прехвърляне на риска. Гаранционен случай не съществува по-специално в следните случаи:

а) в случай на щети, причинени на клиента от неправилна или неправомерна употреба,

б) в случай на повреда, причинена от излагането на продуктите на вредни външни влияния в помещенията на клиента (по-специално екстремни температури, влажност, необичайно физическо или електрическо натоварване, колебания на напрежението, мълнии, статично електричество, пожар).

(2) Освен това prpmed Funkner e.K. не предоставя никаква гаранция за дефект, причинен от неправилен ремонт, извършен от неоторизиран от производителя сервизен партньор.

(3) Ако видът на допълнителното изпълнение, поискано от клиента (доставка на замяна или ремонт), изисква усилия, които са крайно несъразмерни с интереса на клиента от изпълнението с оглед на цената на продукта, като се вземат предвид съдържанието на договора и принципите на добросъвестност - при което по-специално стойността на предмета на покупката в състояние без дефекти, значимостта на дефекта и въпросът дали другият вид допълнително изпълнение може да бъде приложен без значителни недостатъци за клиента - претенцията на клиента се ограничава до съответния друг вид допълнително изпълнение. Правото на prpmed Funkner e.K. да откаже и този друг вид последващо изпълнение съгласно горепосоченото условие остава незасегнато

(4) Както в случай на ремонт, така и в случай на замяна, клиентът е длъжен да изпрати продукта на адреса за връщане, посочен от prpmed Funkner e.K., за своя сметка, като посочи номера на поръчката. Преди да изпрати продукта, клиентът трябва да отстрани всички поставени от него предмети от продукта. prpmed Funkner e.K. не е задължена да проверява продукта за поставянето на такива елементи. prpmed Funkner e.K. не носи отговорност за загубата на такива предмети, освен ако в момента на връщане на продукта prpmed Funkner e.K. не е било ясно, че такъв предмет е бил поставен в продукта (в този случай prpmed Funkner e.K. информира Клиента и съхранява предмета в готовност за получаване от Клиента; Клиентът поема направените за това разходи). Освен това, преди да изпрати продукта за ремонт или замяна, клиентът трябва, ако е необходимо, да направи отделни резервни копия на системния софтуер, приложенията и всички данни на продукта на отделен носител на данни и да деактивира всички пароли. Не се поема отговорност за загуба на данни. По същия начин, след като ремонтираният продукт или продуктът за замяна бъде върнат на клиента, той е отговорен за инсталирането на софтуера и данните и за повторното активиране на паролите

(5) Ако клиентът изпрати стоката, за да получи заместващ продукт, връщането на дефектния продукт се урежда от следната разпоредба: Ако клиентът е могъл да използва стоката в състояние без дефекти между доставката и връщането, клиентът възстановява стойността на получените от него ползи. Клиентът трябва да заплати обезщетение за стойността на всяка загуба или по-нататъшно влошаване на стоките, които не са причинени от дефекта, и за невъзможността да предаде стоките, които не са причинени от дефекта, в периода между доставката на стоките и връщането на стоките. Клиентът не е длъжен да плаща обезщетение за влошаване на качеството на стоките, причинено от използването им по предназначение. Освен това задължението за изплащане на обезщетение за загубена стойност не се отнася за връщането на дефектен продукт в случай на гаранция,

а) ако дефектът, който дава право на клиента да се откаже от договора, се е проявил едва по време на обработката или преустройството,

б) ако prpmed Funkner e.K. е отговорно за влошаването или унищожаването или ако вредата би настъпила и на prpmed Funkner e.K,

в) ако влошаването на качеството или загубата са настъпили в помещенията на клиента, въпреки че клиентът е положил грижата, която е свикнал да полага за собствените си дела.

(6) Отговорността на клиента за вреди в случай на неизпълнение на задължението за връщане на стоки, за които клиентът носи отговорност, се урежда от законовите разпоредби.

(7) Клиентът може, по своя преценка, да се откаже от договора или да намали покупната цена, ако доставката за ремонт или замяна не е довела до съответствие на продукта с договора в рамките на разумен срок

(8) Освен това претенции към производителя могат да съществуват и в рамките на гаранция, предоставена от производителя, които се уреждат от съответните гаранционни условия

(9) Законовата гаранция на prpmed Funkner e.K. приключва две години след доставката на стоките. Срокът започва да тече от момента на получаване на стоките

Отговорност

(1) В случай на лека небрежност prpmed Funkner e.K. носи отговорност само в случай на нарушение на съществени договорни задължения и ограничена до предвидимите вреди. Това ограничение не се прилага в случай на увреждане на живота, крайниците или здравето. prpmed Funkner e.K. не носи отговорност за други щети, причинени от лека небрежност поради дефект в предмета на покупката.

(2) Независимо от вината на prpmed Funkner e.K., отговорността на prpmed Funkner e.K. в случай на измамно укриване на дефект или от поемане на гаранция остава незасегната. Гаранцията на производителя е гаранция на производителя и не представлява поемане на гаранция от страна на prpmed Funkner e.K..

(3) prpmed Funkner e.K. носи отговорност и за невъзможността за доставка, възникнала случайно по време на нейното забавяне, освен ако вредите биха настъпили и в случай на навременна доставка.

(4) Личната отговорност на законните представители, пълномощниците и служителите на prpmed Funkner e.K. за вреди, причинени от тях поради лека небрежност, е изключена

(5) Моля, обърнете внимание: спецификациите на продуктите, цените, сроковете за доставка и разходите могат да се променят междувременно. Поради това цялата информация в това отношение се предоставя без гаранция.

(6) Техническите данни, описанията в информацията за продукта и рекламата не представляват гаранция за определени свойства. Уверението изисква писмено потвърждение. Не се дава гаранция за конкретно място на производство.

БЕЗ ОБЕЩАНИЕ ЗА ИЗЛЕКУВАНЕ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Методите/процедурите/продуктите по различните теми/терапии, представени на този уебсайт, не представляват обещание за изцеление или гаранция за успех, т.е. не поемаме отговорност за непостигане на желания ефект

Като продавач бихме искали да подчертаем, че инжектирането на продукти с или без лидокаин трябва да се извършва само от обучен и медицински квалифициран персонал, включително в лечебните заведения и здравните служби.

Курсовете, методите, приложенията, процедурите и видеоклиповете по различните теми, представени на този уебсайт, не представляват обещание за излекуване.

Приложимо право

Договорът, сключен между Вас и prpmed Funkner e.K., се урежда изключително от законите на Федерална република Германия, като изрично се изключват разпоредбите на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки. Задължителните разпоредби на държавата, в която е обичайното ви местопребиваване, остават незасегнати.

Място на юрисдикция

Ако, противно на информацията, която сте предоставили при поръчката, нямате местожителство във Федерална република Германия или ако преместите местожителството си в чужбина след сключването на договора, или ако местожителството ви е неизвестно към момента на предявяване на иска, мястото на компетентност за всички спорове, произтичащи от и във връзка с договорните отношения, е [Sitz des Betreibers des Online-Shops]

Разрешаване на спорове

Участваме в алтернативно разрешаване на спорове в съответствие с чл. 14, ал. 1 от Регламента за ОРС и § 36 от Закона за разрешаване на потребителски спорове (VSBG). Компетентният орган за разрешаване на спорове е:

- Universalschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. (Универсален арбитражен съвет към Центъра за арбитраж).

- https://www.verbraucher-schlichter.de/

Европейската комисия предоставя и платформа за онлайн решаване на спорове (OS), която можете да намерите на този адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Заключителни разпоредби

(1) Ако отделни разпоредби на този договор са или станат недействителни или невалидни изцяло или частично, това не засяга валидността на останалата част от договора, доколкото това не е неоправдано неблагоприятно за договорния партньор.

(2) Измененията или допълненията към настоящия договор трябва да бъдат направени в писмена форма.

Product added to wishlist
Product added to compare.