Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als leverancier (prpmed Funkner e.K.) sluit via de website prpmed.de. Tenzij anders is overeengekomen, is het opnemen van door u gebruikte voorwaarden in tegenspraak.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

Onze aanbiedingen op internet zijn vrijblijvend en geen bindend aanbod om een ​​overeenkomst te sluiten.

(2) U kunt via het online winkelwagensysteem een ​​bindend koopaanbod (bestelling) indienen.

De voor aankoop bestemde goederen zijn opgeslagen in het "winkelwagentje". U kunt de overeenkomstige knop in de navigatiebalk gebruiken om het "winkelwagentje" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen aan te brengen. Na het klikken op de knop "Afrekenen" of "Doorgaan met bestellen" (of soortgelijke aanduiding) en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalings- en leveringsvoorwaarden, worden de bestelgegevens als besteloverzicht aan u getoond.

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nog eens te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.

Door de bestelling te verzenden via de bijbehorende knop ("bestelling met betalingsverplichting", "kopen" / "nu kopen", "bestelling met betalingsverplichting" of soortgelijke aanduiding), doet u ons een bindend aanbod.

U ontvangt eerst een automatische e-mail over de ontvangst van uw bestelling, die nog niet leidt tot het sluiten van een contract.

(3) De aanvaarding van het aanbod (en daarmee het sluiten van het contract) vindt plaats binnen 2 dagen door middel van een bevestiging in tekstvorm (bijv. e-mail), waarin de uitvoering van de bestelling of de levering van de goederen wordt bevestigd aan u (orderbevestiging).

Indien u geen bijbehorend bericht heeft ontvangen, bent u niet meer gebonden aan uw bestelling. Reeds geleverde prestaties worden in dat geval direct vergoed.

(4) Uw verzoeken voor het opstellen van een offerte zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren (tenzij in het betreffende aanbod een andere termijn is vermeld).

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract vindt deels automatisch plaats via e-mail. Je moet er dus voor zorgen dat het e-mailadres dat je ons hebt gegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gegarandeerd en vooral niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Sluiting van het contract voor cursussen

(1) Het onderwerp van het contract is de uitvoering van cursussen.

Onze aanbiedingen op internet zijn vrijblijvend en geen bindend aanbod om een ​​overeenkomst te sluiten.

(2) U kunt via het online winkelwagensysteem een ​​bindend aanbod (bestelling) indienen.

De cursussen die bedoeld zijn om te boeken, zijn opgeslagen in het "winkelwagentje". U kunt de overeenkomstige knop in de navigatiebalk gebruiken om het "winkelwagentje" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren. Na het klikken op de knop "Afrekenen" of "Doorgaan met bestellen" (of soortgelijke aanduiding) en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalingsvoorwaarden, worden de bestelgegevens als besteloverzicht aan u getoond.

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om alle informatie nog eens te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.

Door de bestelling via de bijbehorende knop te verzenden, doet u ons een bindend aanbod.

U ontvangt eerst een automatische e-mail over de ontvangst van uw bestelling, die nog niet leidt tot het sluiten van een contract.

(3) De aanvaarding van het aanbod (en daarmee het sluiten van het contract) vindt binnen 2 dagen plaats door middel van een schriftelijke bevestiging (bijv. per e-mail), waarmee de boeking aan u wordt bevestigd (boekingsbevestiging). Indien u geen bijbehorend bericht heeft ontvangen, bent u niet meer gebonden aan uw boeking. Reeds geleverde prestaties worden in dat geval direct vergoed.

(4) De verwerking van de bestelling en verzending

Alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract wordt automatisch per e-mail verzonden. Je moet er dus voor zorgen dat het e-mailadres dat je ons hebt gegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gegarandeerd en vooral niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 4 Dienstverlening voor cursussen

(1) De cursussen worden gehouden in de vorm beschreven in de respectieve aanbiedingen op de overeengekomen data.

(2) Voor zover de uitvoering van de cursussen afhankelijk is van het aantal deelnemers, volgt het minimum aantal deelnemers uit het betreffende aanbod.

Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, informeren wij u uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail) dat de geboekte cursus niet doorgaat. Reeds geleverde prestaties worden in dat geval direct vergoed.

(3) Als een individueel evenement wordt geannuleerd vanwege de korte afwezigheid van de cursusleider wegens ziekte of een andere belangrijke reden, worden de reeds geleverde diensten onmiddellijk terugbetaald.

Bij evenementen die uit meerdere evenementdata bestaan ​​wordt, indien een datum niet doorgaat omdat de cursusleider door ziekte of een andere belangrijke reden op korte termijn verhinderd is, de geannuleerde datum op een andere datum ingehaald .

(4) In verband met het gebruik van cursusruimten en -objecten dient u zich te houden aan de plaatselijke huisregels. U dient onze instructies of de instructies van de cursusleider op te volgen.

§ 5 Vervangende deelnemers

U kunt op elk moment voor aanvang van de cursus een vervangende deelnemer aanwijzen. Voor deze omboeking worden geen kosten in rekening gebracht.

§ 6 Bijzondere afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1) Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout"

Als u een betalingsmethode selecteert die wordt aangeboden via "PayPal" / "PayPal Checkout", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l. en Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De afzonderlijke betalingswijzen via "PayPal" worden u getoond onder een overeenkomstige knop op onze website en in het online bestelproces. "PayPal" kan andere betalingsdiensten gebruiken voor betalingsverwerking; indien er bijzondere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, wordt u hiervan apart op de hoogte gesteld. Meer informatie over "PayPal" vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

(2) Betaling via "Mollie"

Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via "Mollie", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland; "Mollie").

De afzonderlijke betaalmethoden via "Mollie" worden u getoond onder een overeenkomstige knop op onze website en in het online bestelproces. "Mollie" kan andere betalingsdiensten gebruiken om betalingen te verwerken; indien er bijzondere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, wordt u hiervan apart op de hoogte gesteld. Meer informatie over "Mollie" vindt u op https://www.mollie.com/de.

§ 7 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Als u ondernemer bent, geldt ook het volgende:

a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn betaald. Verpanding of overdracht als zekerheid is niet toegestaan ​​voordat de eigendom van de gereserveerde goederen is overgegaan.

b) U kunt de goederen in de normale gang van zaken doorverkopen. In dit geval draagt ​​u ons alle vorderingen ten bedrage van het factuurbedrag die u uit de doorverkoop toekomt, over en aanvaarden wij de overdracht. U bent verder bevoegd om de vordering te incasseren. Voldoet u echter niet goed aan uw betalingsverplichtingen, dan behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te incasseren.

c) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd en vermengd, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe item in verhouding tot de factuurwaarde van de gereserveerde goederen ten opzichte van de andere verwerkte items op het moment van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te zekeren vordering met meer dan 10% overschrijdt. Wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven zekerheden.

§ 8 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u gevraagd om de goederen onmiddellijk bij levering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en om ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Kom SAnders heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Als een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten, wordt de afwijking alleen geacht te zijn overeengekomen als u hiervan op de hoogte bent gebracht door ons voordat u de contractverklaring indient en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk is overeengekomen tussen de contractpartijen .

(4) Indien u ondernemer bent, geldt in afwijking van bovenstaande garantiebepalingen het volgende:

a) Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant zijn overeengekomen als de kwaliteit van de goederen, maar geen andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b) In geval van gebreken verlenen wij naar onze keuze een garantie door middel van herstel of nalevering. Als het verhelpen van het defect niet lukt, kunt u ofwel een prijsverlaging eisen of het contract opzeggen. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij uit de aard van de goederen of het gebrek of de andere omstandigheden iets anders voortvloeit. In het geval van herstel hoeven wij de verhoogde kosten die voortvloeien uit het transport van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering niet te dragen als het transport niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode is één jaar vanaf levering van de goederen. De verkorte termijn geldt niet:

- aan ons toerekenbare door schuld veroorzaakte schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;

- voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie hebben aangenomen voor de staat van het artikel;

- voor zaken die voor een gebouw zijn gebruikt in overeenstemming met hun normale gebruik en die de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt;

- in het geval van wettelijke verhaalsrechten die u tegen ons heeft in verband met garantierechten.

§ 9 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de bevoegde rechtbank is onze vestigingsplaats als u geen consument maar handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere rechtsplaats blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II.Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

prpmed Funkner e.K.

Kurstraße 7

63667 Niddah

Duitsland

Telefoon: +49 6043 9862 817

E-mail: kontakt@prpmed.de

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiting van het contract" in onze Algemene Voorwaarden (deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. Contracttaal is Duits.

3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

3.3. Als u buiten het online winkelwagensysteem om een ​​aanbieding vraagt, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende aanbieding in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Gedragscodes

4.1. Wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Händlerbund Management AG voor het koperszegel, dat u kunt bekijken op: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertigungsinstrumente.pdf.

5. Essentiële kenmerken van het goed of de dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de betreffende aanbieding.

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1. De in de respectievelijke aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten zijn totaalprijzen en omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De gemaakte verzendkosten

kosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod, worden apart weergegeven tijdens het bestelproces en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

6.3. Als de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldtransferkosten (bankoverschrijving of wisselkoerskosten), die u moet dragen.

6.4. Eventuele kosten voor het overmaken van geld (bankoverschrijving of wisselkoerskosten) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is gedaan.

6.5. De betaalmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden weergegeven onder een overeenkomstige knop op onze website of in het betreffende aanbod.

6.6. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6.7. Tenzij anders is overeengekomen, dient bij het boeken van cursussen de betaling uiterlijk op de cursusdatum voor aanvang van de cursus ter plaatse te zijn voldaan, anders is er geen recht op deelname.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventueel bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een transportbedrijf heeft ingeschakeld dat niet door de opdrachtnemer is genoemd of een andere persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de zending.

Bent u ondernemer, dan is de bezorging en verzending voor eigen risico.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.

laatste update: 29.11.2022

Product added to wishlist
Product added to compare.
group_work Cookie toestemming