Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

Sluiting van het contract

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als aanbieder (prpmed Funkner e.K.) sluit via de

Website https://prpmed.de/nl/. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van eigen voorwaarden die u gebruikt

eigen voorwaarden die u gebruikt.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk bestaan uit

doeleinden die overwegend noch aan hun commerciële noch aan hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een

rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar

beroeps- of handelsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

§ 2 Sluiten van de overeenkomst

(1) De overeenkomst heeft betrekking op de verkoop van goederen.

Onze aanbiedingen op het internet zijn niet-bindend en geen bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten.

(2) U kunt een bindend aanbod tot aankoop (bestelling) doen via het online winkelmandje.

Daarbij worden de voor aankoop bestemde goederen in het "winkelmandje" geplaatst. Via de overeenkomstige knop in de navigatiebalk

kunt u het "winkelmandje" oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen. Nadat u op de knop "Afrekenen" of "Doorgaan naar

Bestelling" (of een soortgelijke benaming) en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden

krijgt u uiteindelijk de bestelgegevens te zien als een besteloverzicht.

Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, wijzigingen aan te brengen (ook

de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling annuleren.

Door de bestelling te verzenden via de desbetreffende knop ("bestelling onder voorbehoud van betaling", "kopen" / "nu kopen",

"bestelling met kosten" of een soortgelijke benaming), doet u ons een bindend aanbod.

U ontvangt eerst een automatische e-mail over de ontvangst van uw bestelling, die nog niet leidt tot het sluiten van de overeenkomst.

(3) De aanvaarding van het aanbod (en dus de sluiting van het contract) geschiedt binnen 2 dagen door bevestiging in tekstvorm (bv. e-mail),

waarin de uitvoering van de bestelling of de levering van de goederen aan u wordt bevestigd (orderbevestiging).

Als u geen overeenkomstig bericht hebt ontvangen, bent u niet langer gebonden aan uw bestelling. Alle diensten die reeds

die reeds zijn verstrekt, worden in dit geval onmiddellijk terugbetaald.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle voor het sluiten van het contract vereiste informatie geschiedt gedeeltelijk automatisch per e-mail

gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. Daarom moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt correct is,

de ontvangst van de e-mails is technisch verzekerd en wordt met name niet verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Sluiten van de overeenkomst voor cursussen

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is het verstrekken van cursussen.

Onze aanbiedingen op het internet zijn niet-bindend en geen bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten.

(2) U kunt een bindend aanbod (bestelling) doen via het online winkelmandje.

Daarbij worden de te boeken cursussen opgeslagen in het "winkelmandje". Via de overeenkomstige knop in de

U kunt het "winkelmandje" oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen door op de desbetreffende knop in de navigatiebalk te klikken. Na het klikken op de knop

knop "Afrekenen" of "Doorgaan met bestellen" (of een soortgelijke aanduiding) en het invoeren van uw persoonlijke gegevens alsmede de

Betalingsvoorwaarden worden de bestelgegevens uiteindelijk weergegeven als een besteloverzicht.

Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) en terug te keren naar het bestelformulier

Functie van de internetbrowser) of de bestelling annuleren.

Door de bestelling via de betreffende knop te verzenden, doet u ons een bindend aanbod.

U ontvangt eerst een automatische e-mail over de ontvangst van uw bestelling, die nog niet leidt tot het sluiten van de overeenkomst.

(3) De aanvaarding van het aanbod (en dus de sluiting van het contract) vindt plaats binnen 2 dagen door bevestiging in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail),

waarin de reservering aan u wordt bevestigd (reserveringsbevestiging). Als u geen overeenkomstig bericht hebt ontvangen, bent u

Bent u niet langer gebonden aan uw boeking. In dat geval worden reeds geleverde diensten onmiddellijk terugbetaald

onmiddellijk terugbetaald.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle voor het sluiten van het contract vereiste informatie geschiedt gedeeltelijk automatisch per e-mail

gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. Daarom moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt correct is,

de ontvangst van de e-mails is technisch verzekerd en wordt met name niet verhinderd door SPAM-filters.

§ 4 Dienstverlening voor cursussen

(1) De uitvoering van de cursussen in de in de respectieve aanbiedingen beschreven vorm vindt plaats op de overeengekomen data.

(2) Voor zover de uitvoering van de cursussen afhankelijk is van het aantal deelnemers, vloeit het minimumaantal deelnemers voort uit het respectieve aanbod

Aanbod.

Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, zullen wij u tenminste 7 dagen voor aanvang van de cursus schriftelijk (bijv. per e-mail) laten weten dat de geboekte cursus niet doorgaat

Dat de geboekte cursus niet doorgaat. In dat geval worden reeds geleverde diensten onmiddellijk terugbetaald.

(3) In geval van annulering van een individueel evenement wegens kortstondige afwezigheid van de cursusleider wegens ziekte of om andere belangrijke redenen

Om een andere belangrijke reden, zullen reeds verleende diensten onverwijld worden terugbetaald.

Bij evenementen die uit meerdere data bestaan, wordt bij annulering van een evenement wegens kortstondige afwezigheid van de cursusleider wegens ziekte of een andere belangrijke reden het volgende terugbetaald

van de cursusleider wegens ziekte of een andere belangrijke reden, wordt het geannuleerde evenement ingehaald op een alternatieve datum.

(4) In verband met het gebruik van cursusruimten en -objecten dient u zich te houden aan de ter plaatse opgehangen huisregels. Jij

moeten onze instructies of de instructies van de cursusleider opvolgen.

§ 5 Vervangende deelnemer

U kunt te allen tijde voor aanvang van de cursus een vervangende deelnemer opgeven. Aan deze omboeking zijn voor u geen kosten verbonden.

§ 6 Bijzondere afspraken over aangeboden betalingsmethoden

(1) Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout

Als u een betalingsmethode selecteert die wordt aangeboden via "PayPal" / "PayPal Checkout", wordt de betaling verwerkt via de

Betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het individu

De betalingsmogelijkheden via "PayPal" worden op onze website en in het online bestelproces weergegeven onder een daartoe bestemde knop

Online bestelproces. PayPal" kan andere betalingsdiensten gebruiken voor de verwerking van betalingen

betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, wordt u hierover apart geïnformeerd. Meer informatie over "PayPal" vindt u op

op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

(2) Betaling via "Mollie

Indien u een betaalmethode selecteert die via "Mollie" wordt aangeboden, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V.

(Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland; "Mollie").

De afzonderlijke betalingsmogelijkheden via "Mollie" worden u getoond onder een dienovereenkomstige knop op onze website en in het online bestelproces

en in het online bestelproces. Mollie" kan andere betalingsdiensten gebruiken voor de verwerking van betalingen

als er speciale betalingsvoorwaarden gelden, wordt u daarover apart geïnformeerd. U kunt meer informatie over "Mollie" vinden op

op https://www.mollie.com/de.

§ 7 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven onze eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Als u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:

a) Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan

relatie. Vóór de eigendomsoverdracht van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, is verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.

b) U mag de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval wijst u nu al alle vorderingen toe aan het bedrag van de

van het factuurbedrag dat u toekomt uit de doorverkoop aan ons, accepteren wij de overdracht. Voorts bent u gemachtigd om

U bent verder gemachtigd om de vordering te innen. Voor zover u uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, behouden wij ons echter het recht voor de vordering zelf te innen

behouden zich echter het recht voor om de vordering zelf te innen.

c) Bij samenvoeging en vermenging van de voorbehouden goederen verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe voorwerp in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de overige verwerkte goederen

waarde van de voorbehouden goederen aan de andere veredelingsvoorwerpen op het moment van de verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de waarde van de te waarborgen vordering met meer dan de waarde van onze zekerheden overtreft

De waarde van onze effecten de te waarborgen vordering met meer dan 10% overstijgt. De selectie van de vrij te geven effecten is aan ons.

§ 8 Garantie

(1) De wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en eventuele klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de vervoerder mee te delen

Schade tijdens het vervoer en om ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele klachten. Als u hier niet aan voldoet,

dit heeft geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Voor zover een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, geldt de afwijking alleen dan als overeengekomen, wanneer u door ons over de afwijking bent geïnformeerd voorafgaand aan

Van de overeenkomst en de afwijking was uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de overeenkomstsluitende partijen overeengekomen

afzonderlijk tussen de overeenkomstsluitende partijen overeengekomen.

(4) Voor zover u ondernemer bent, geldt in afwijking van bovenstaande garantiebepalingen het volgende:

a) Als kwaliteit van de goederen gelden alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant, echter niet

andere reclame, publieke promotie en verklaringen van de fabrikant.

b) In geval van gebreken verlenen wij naar onze keuze garantie door herstel van het gebrek of door nalevering. Indien het verhelpen van de gebreken mislukt

kunt u naar eigen goeddunken een prijsvermindering eisen of het contract opzeggen. Het herstel van de gebreken wordt geacht te zijn mislukt na de tweede

Mislukte tweede poging, tenzij uit de aard van de goederen of het gebrek of uit andere omstandigheden anders blijkt

andere omstandigheden. In geval van rectificatie zijn wij niet verplicht de hogere kosten voor het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering voor onze rekening te nemen

andere plaats dan de plaats van uitvoering, voor zover de overdracht niet overeenstemt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn geldt niet

- voor aan ons toe te rekenen verwijtbare schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid en bij

andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;

- voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het artikel hebben aangenomen;

- voor zaken die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken van het gebouw hebben veroorzaakt

het defect heeft veroorzaakt;

- in het geval van wettelijke verhaalsrechten die u tegen ons heeft in verband met gebrekenrechten.

II. klanteninformatie

1. Identiteit van de verkoper

prpmed Funkner e.K.

Kurstraße 7

63667 Nidda

Duitsland

Telefoon: +49 6043 9862 817

E-mail: contact@prpmed.de

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is via

https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over de sluiting van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van onze Algemene Voorwaarden

De technische stappen voor het sluiten van het contract zelf en de mogelijkheden tot correctie worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (deel I.).

3. Contracttaal, opslag van contractteksten

3.de contracttaal is Duits.

3.2. de volledige tekst van het contract wordt door ons niet opgeslagen. Voordat u de bestelling via het online-winkelwagensysteem plaatst

de contractgegevens kunnen worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de

De bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden worden

Voorwaarden worden u nogmaals per e-mail toegezonden.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

5. Prijzen en betalingsmodaliteiten

5.de prijzen in de respectieve aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijs

Zij omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen. 2.

5.de verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Zij moeten worden betaald via een daartoe bestemde knop op onze

knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden in de loop van het bestelproces apart getoond en zijn voor uw rekening

En komen extra ten laste van u, tenzij gratis levering is toegezegd. 3.

5.als de levering plaatsvindt in landen buiten de Europese Unie, kunnen er verdere kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld douanerechten, belastingen, vergoedingen, enz

zoals douanerechten, belastingen of overschrijvingskosten (overschrijvings- of wisselkoerskosten van kredietinstellingen), die voor uw rekening zijn

door jou gedragen worden.

5.4. eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkosten van de kredietinstellingen) komen voor uw rekening in die gevallen waarin de

4. eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvingskosten of wisselkosten van kredietinstellingen) komen voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd. 5. De kosten voor het overmaken van geld komen voor uw rekening.

5.de voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in de desbetreffende aanbieding onder een daartoe bestemde knop weergegeven

Op onze website of in de betreffende aanbieding. 6.

5.tenzij in de afzonderlijke betalingswijzen anders is bepaald, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar

die onmiddellijk moeten worden betaald.

5.7. tenzij anders is overeengekomen, moet de betaling voor boekingen voor cursussen uiterlijk op de cursusdatum ter plaatse worden verricht voordat de cursus begint

anders is er geen recht op deelname.

6. Leveringsvoorwaarden

6.de leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een passend

knop op onze website of in de betreffende aanbieding. 2.

6.(2) Indien u een consument bent, bepaalt de wet dat het risico van toevallig verlies en toevallig bederf van de verkochte goederen pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd

de tijdens de verzending verkochte goederen pas op u overgaan wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending al dan niet verzekerd is

verzekerd of onverzekerd. Dit geldt niet als u zelfstandig gebruik maakt van een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een andere

of een persoon die anderszins is aangewezen om de overbrenging uit te voeren.

Indien u ondernemer bent, zijn de levering en verzending voor uw risico.

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze Algemene Voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de juristen van de Händlerbund die gespecialiseerd zijn in IT-recht en zijn

permanent gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk voor de

Bij waarschuwingen. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agbservice.

laatste update: 01.01.2022

Aansprakelijkheid

GEEN BELOFTE VAN GENEZING EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De methoden/procedures/producten over de verschillende onderwerpen/therapieën die op deze website worden gepresenteerd vormen geen genezingsbelofte of succesgarantie, d.w.z. wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het uitblijven van het gewenste effect

Als verkoper wijzen wij erop dat het inspuiten van producten met en zonder Lidocaïne alleen mag worden uitgevoerd door opgeleid en medisch gekwalificeerd personeel, waaronder de geneeskundige handel en de gezondheidsdienst.

De cursussen, methoden, toepassingen, procedures en video's over de verschillende onderwerpen op deze website vormen geen belofte van genezing.

Product added to wishlist
Product added to compare.