Общи условия и информация за клиентите

I. Общи правила и условия

§ 1 Основни разпоредби

Сключване на договор

(1 ) Следните условия се прилагат за договорите, които сключвате с нас като доставчик (prpmed Funkner e.K.) чрез

Уебсайт https://prpmed.de/bg/. Освен ако не е уговорено друго, включването на всякакви ваши собствени условия, които можете да използвате, е

собствени условия, използвани от вас.

(2 ) Потребител по смисъла на следващите разпоредби е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които са предимно

за цели, които не могат да бъдат приписани нито на тяхната търговска, нито на тяхната самостоятелно заета професионална дейност. Предприемач е всеки

юридическо лице или гражданско дружество с правоспособност, което при сключване на правна сделка действа в рамките на своята правоспособност

професионална или търговска дейност при сключване на правна сделка.

§ 2 Сключване на договора

(1 ) Предмет на договора е продажбата на стоки.

Нашите оферти в интернет не са обвързващи и не представляват обвързващо предложение за сключване на договор.

(2 ) Можете да подадете обвързваща оферта за покупка (поръчка) чрез системата за онлайн пазаруване.

По този начин стоките, предназначени за покупка, се поставят в "кошницата за пазаруване". Чрез съответния бутон в лентата за навигация

можете да извикате "кошницата за пазаруване" и да направите промени в нея по всяко време. След като кликнете върху бутона "Checkout" или "Proceed to

Поръчка" (или подобно наименование) и въвеждане на личните ви данни, както и условията за плащане и доставка

накрая ще ви бъдат показани данните за поръчката като преглед на поръчката.

Преди да изпратите поръчката, имате възможност да проверите отново данните в прегледа на поръчката, да направите промени (също

функцията "обратно" на интернет браузъра) или да отмените поръчката.

Чрез изпращане на поръчката чрез съответния бутон ("поръчка подлежи на плащане", "купи" / "купи сега",

"поръчка с разходи" или подобно обозначение), вие ни изпращате обвързваща оферта.

Първоначално ще получите автоматичен имейл за получаването на вашата поръчка, което все още не води до сключване на договор.

(3 ) Приемането на офертата (и съответно сключването на договора) се извършва в рамките на 2 дни чрез потвърждение в текстова форма (напр. по електронна поща),

в който ви е потвърдено изпълнението на поръчката или доставката на стоките (потвърждение на поръчката).

Ако не сте получили съответното съобщение, значи вече не сте обвързани с поръчката си. Всички вече предоставени услуги

в този случай вече предоставените суми ще бъдат незабавно възстановени.

(4 ) Обработката на поръчката и предаването на цялата информация, необходима във връзка със сключването на договора, се извършва по електронна поща, отчасти автоматично

частично автоматизирани чрез електронна поща. Затова трябва да се уверите, че имейл адресът, който сте ни предоставили, е верен,

получаването на електронните писма е технически осигурено и по-специално не е възпрепятствано от SPAM филтри.

§ 3 Сключване на договор за курсове

(1 ) Предмет на договора е предоставянето на курсове.

Нашите оферти в интернет не са обвързващи и не представляват обвързващо предложение за сключване на договор.

(2 ) Можете да подадете обвързваща оферта (поръчка) чрез системата за онлайн пазаруване.

По този начин курсовете, предназначени за резервация, се съхраняват в "кошницата за пазаруване". Чрез съответния бутон в

Можете да извикате "кошницата" и да направите промени в нея по всяко време, като кликнете върху съответния бутон в навигационната лента. След като щракнете върху бутона

бутон "Checkout" или "Continue to order" (или подобно обозначение) и въвеждане на личните ви данни, както и на

Условията за плащане, данните за поръчката ще бъдат показани като преглед на поръчката.

Преди да изпратите поръчката, имате възможност да проверите отново всички данни, да ги промените (също и чрез функцията "назад" на интернет браузъра) и да се върнете към формуляра за поръчка

Функцията на интернет браузъра) или да отмените поръчката.

Изпращайки поръчката чрез съответния бутон, вие подавате обвързваща оферта към нас.

Първоначално ще получите автоматичен имейл за получаването на вашата поръчка, което все още не води до сключване на договор.

(3 ) Приемането на офертата (и съответно сключването на договора) се извършва в рамките на 2 дни чрез потвърждение в текстова форма (например по електронна поща),

в който резервацията ви е потвърдена (потвърждение на резервацията). Ако не сте получили съответното съобщение, вие сте

Вече не сте обвързани с резервацията си. В този случай всички вече предоставени услуги ще бъдат възстановени незабавно

възстановени незабавно.

(4 ) Обработката на поръчката и предаването на цялата информация, необходима във връзка със сключването на договора, се извършва по електронна поща, отчасти автоматично

частично автоматизирани чрез електронна поща. Затова трябва да се уверите, че имейл адресът, който сте ни предоставили, е верен,

получаването на електронните писма е технически осигурено и по-специално не е възпрепятствано от SPAM филтри.

§ 4 Предоставяне на услуги за курсове

(1 ) Изпълнението на курсовете във формата, описана в съответните оферти, се извършва на договорените дати.

(2 ) Доколкото провеждането на курсовете зависи от броя на участниците, минималният брой участници произтича от съответната оферта

Оферта.

Ако минималният брой участници не е достигнат, ще ви уведомим писмено (например по електронна поща) най-малко 7 дни преди началото на курса, че резервираният курс няма да се проведе

Че резервираният курс няма да се състои. В този случай всички вече предоставени услуги ще бъдат възстановени незабавно.

(3 ) В случай на отмяна на индивидуално събитие поради краткосрочно отсъствие на преподавателя на курса по болест или поради други важни причини

По друга важна причина, вече предоставените услуги се възстановяват незабавно.

При събития, състоящи се от няколко дати, в случай на отмяна на събитието поради краткосрочно отсъствие на ръководителя на курса поради заболяване или друга важна причина, се възстановяват следните суми

на преподавателя на курса поради заболяване или друга важна причина, отмененото събитие ще бъде компенсирано на друга дата.

(4 ) Във връзка с ползването на помещенията и предметите на курса трябва да спазвате вътрешния правилник, изложен на място. Вие

трябва да се съобразяват с нашите указания или с указанията на преподавателя на курса.

§ 5 Заместващ участник

Можете да посочите заместващ участник по всяко време преди началото на курса. За това презаписване няма да бъдат направени никакви разходи.

§ 6 Специални споразумения относно предлаганите методи на плащане

(1) Плащане чрез "PayPal" / "PayPal Checkout

Ако изберете метод на плащане, който се предлага чрез "PayPal" / "PayPal Checkout", плащането ще бъде обработено чрез

Доставчик на платежни услуги PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Люксембург; "PayPal"). Лицето

Методите за плащане чрез "PayPal" са показани под съответно обозначен бутон на нашия уебсайт и в процеса на онлайн поръчка

Процес на онлайн поръчка. PayPal" може да използва други платежни услуги за обработка на плащанията

се прилагат условия за плащане, за които ще бъдете информирани отделно. Можете да намерите повече информация за "PayPal" на адрес

в https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

(2) Плащане чрез "Mollie

Ако изберете начин на плащане, който се предлага чрез "Mollie", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги Mollie B.V.

(Keizersgracht 313, 1016 EE Амстердам, Нидерландия; "Mollie").

Отделните методи за плащане чрез "Mollie" ще ви бъдат показани под съответно обозначен бутон на нашия уебсайт и в процеса на онлайн поръчка

както и в процеса на онлайн поръчка. Mollie" може да използва други платежни услуги за обработка на плащанията

ако се прилагат специални условия за плащане, ще бъдете информирани за тях отделно. Можете да намерите повече информация за "Моли" на адрес

в https://www.mollie.com/de.

§ 7 Право на задържане, запазване на правото на собственост

(1 ) Можете да упражнявате право на задържане само по отношение на вземания, произтичащи от същото договорно отношение.

(2 ) Стоките остават наша собственост до пълното изплащане на покупната цена.

(3 ) Ако сте предприемач, се прилагат и следните условия:

а) Запазваме правото си на собственост върху стоките до пълното уреждане на всички претенции, произтичащи от настоящите търговски взаимоотношения

връзка. Преди прехвърлянето на собствеността върху стоките, предмет на запазване на собствеността, не се разрешава залог или прехвърляне на собствеността под формата на обезпечение.

б) Можете да препродадете стоките в рамките на обичайната си дейност. В този случай вече сте прехвърлили всички вземания до размера на

от сумата по фактурата, начислена на вас от препродажбата към нас, ние приемаме прехвърлянето. Освен това сте упълномощени да

Освен това сте упълномощени да съберете вземането. Ако не изпълнявате надлежно задълженията си за плащане, си запазваме правото сами да съберем вземането

обаче си запазваме правото сами да съберем вземането.

в) В случай на комбиниране и смесване на запазените стоки, ние придобиваме съсобственост върху новия обект в съотношението на фактурната стойност на запазените стоки към другите обработени стоки

стойността на запазените стоки към другите обработени обекти в момента на обработката.

г) Задължаваме се да освободим ценните книжа, на които имаме право, по ваше искане, доколкото реализируемата стойност на нашите ценни книжа надвишава стойността на обезпеченото вземане с повече от стойността на нашите ценни книжа

Стойността на нашите ценни книжа надвишава обезпеченото вземане с повече от 10%. Изборът на ценните книжа, които ще бъдат пуснати в обращение, е наша отговорност.

§ 8 Гаранция

(1 ) Прилагат се законоустановените права за отговорност за дефекти.

(2 ) В качеството си на потребител сте длъжни да проверите стоките веднага след доставката им за комплектност, явни дефекти и транспортни повреди и да уведомите нас и превозвача за евентуални оплаквания във възможно най-кратък срок

Щети по време на транспортиране и да уведомите нас и превозвача за всякакви оплаквания възможно най-скоро. Ако не се съобразите с това,

това няма да има ефект върху вашите законови гаранционни претенции.

(3 ) Доколкото дадена характеристика на стоките се отклонява от обективните изисквания, отклонението се счита за договорено само ако сте били информирани от нас за отклонението преди

На договора и отклонението е било изрично и отделно договорено между договарящите се страни

договорени поотделно между договарящите се страни.

(4 ) Доколкото сте предприемач, в отклонение от горните гаранционни разпоредби се прилагат следните разпоредби:

а) Само нашите собствени спецификации и описанието на продукта от производителя се считат за договорени като качество на стоките, но не и

други реклами, публични промоции и изявления на производителя.

б) В случай на дефекти, по наше усмотрение, ще предоставим гаранция чрез отстраняване на дефекта или последваща доставка. При неуспешно отстраняване на дефектите

можете, по свое усмотрение, да поискате намаляване на цената или да се откажете от договора. Отстраняването на дефектите се счита за неуспешно след втория

Неуспешен втори опит, освен ако естеството на стоките, дефектът или други обстоятелства не показват друго

други обстоятелства. В случай на поправка ние не сме длъжни да поемаме увеличените разходи, възникнали при транспортирането на стоките до място, различно от мястото на изпълнение

място, различно от мястото на изпълнение, доколкото прехвърлянето не съответства на предназначението на стоките.

в) Гаранционният срок е една година от доставката на стоките. Съкращаването на срока не се прилага за

- за виновно причинени щети, за които носим отговорност, произтичащи от увреждане на живота, телесната цялост или здравето и в случай на

други щети, причинени умишлено или поради груба небрежност;

- доколкото сме укрили дефекта с измама или сме поели гаранция за качеството на артикула;

- в случай на вещи, които са били използвани в сграда в съответствие с обичайната им употреба и са причинили дефектите на сградата

е причинил дефекта;

- в случай на законоустановени права на регресен иск, които имате срещу нас във връзка с права на дефект.

II. информация за клиентите

1. Самоличност на продавача

prpmed Funkner e.K.

Курщрасе 7

63667 Нидда

Германия

Телефон: +49 6043 9862 817

E-mail: contact@prpmed.de

Алтернативно разрешаване на спорове:

Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС), която е достъпна на адрес

https://ec.europa.eu/odr.

2. Информация за сключването на договора

Техническите стъпки за сключване на договора, сключването на самия договор и възможностите за корекции се извършват в съответствие с разпоредбите на нашите Общи условия

Техническите стъпки за сключването на самия договор и възможностите за корекции се извършват в съответствие с разпоредбите "Сключване на договора" от нашите Общи условия (част I.).

3. Език на договора, съхранение на текст на договора

3.езикът на договора е немски.

3.2. пълният текст на договора няма да бъде съхраняван от нас. Преди да изпратите поръчката чрез системата за онлайн пазаруване

данните от договора могат да бъдат разпечатани или запазени в електронен вид чрез функцията за печат на браузъра. След получаване на

Данните за поръчката, изискваната от закона информация за договорите за продажба от разстояние и Общите условия за бизнес ще бъдат

Ще ви бъдат изпратени отново по електронна поща.

4. Съществени характеристики на стоките или услугите

Основните характеристики на стоките и/или услугите могат да бъдат намерени в съответната оферта.

5. Цени и начини на плащане

5.цените, посочени в съответните оферти, както и разходите за доставка, представляват общи цени. Те включват всички цени

Те включват всички компоненти на цената, включително всички приложими данъци. 2.

5.направените разходи за доставка не са включени в покупната цена. Те трябва да бъдат платени чрез съответно обозначен бутон в нашата

бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта, се показват отделно в процеса на поръчване и се поемат допълнително от вас

И се поемат допълнително от вас, освен ако не е обещана безплатна доставка. 3.

5.ако доставката се извършва до страни извън Европейския съюз, може да възникнат допълнителни разходи, за които не носим отговорност, като например

като мита, данъци или такси за парични преводи (такси за преводи или обменни курсове на кредитни институции), които са за Ваша сметка

да бъде понесен от вас.

5.4. всички разходи, направени за прехвърляне на средства (такси за прехвърляне или обменни курсове на кредитните институции), се поемат от Вас в случаите, когато

4. всички разходи, направени за прехвърляне на средства (такси за превод или такси за обменни курсове на кредитни институции), се поемат от Вас в случаите, когато доставката се извършва в държава - членка на ЕС, но плащането е инициирано извън Европейския съюз. 5.

5.начините на плащане, с които разполагате, са посочени под съответния бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта

На нашия уебсайт или в съответната оферта. 6.

5.освен ако не е посочено друго за отделните начини на плащане, вземанията за плащане, произтичащи от сключения договор, са платими незабавно

дължими за плащане незабавно.

5.7. освен ако не е уговорено друго, плащането за резервации за курсове трябва да се извърши най-късно на датата на курса на място преди началото му

в противен случай няма право на участие.

6. Условия за доставка

6.условията за доставка, датата на доставка и всички съществуващи ограничения за доставка могат да бъдат намерени в подходящо

бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта. 2.

6.(2) Ако сте потребител, законът предвижда, че рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадените стоки преминава върху вас едва след като стоките ви бъдат предадени

продадените стоки по време на превоза не преминават върху вас до момента на предаването на стоките, независимо дали превозът е застрахован или не

застраховани или незастраховани. Това не важи, ако самостоятелно използвате транспортна фирма, която не е посочена от предприемача, или друг

или лице, определено по друг начин да извърши превоза.

Ако сте предприемач, доставката и изпращането са на ваш риск.

7. Законова отговорност за дефекти

Отговорността за дефекти се урежда от разпоредбата "Гаранция" в нашите Общи условия (част I).

Настоящите общи условия и информация за клиентите са изготвени от юристите на Händlerbund, които са специализирани в областта на информационните технологии, и са

постоянно се проверява за съответствие с изискванията на закона. Händlerbund Management AG гарантира правната сигурност на текстовете и носи отговорност при

В случай на предупреждения. Можете да намерите повече информация за това на адрес https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agbservice.

последна актуализация: 01.01.2022

Отговорност

БЕЗ ОБЕЩАНИЕ ЗА ИЗЛЕКУВАНЕ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Методите/процедурите/продуктите по различните теми/терапии, представени на този уебсайт, не представляват лечебно обещание или гаранция за успех, т.е. не поемаме никаква отговорност за непостигане на желания ефект

Като продавач бихме искали да подчертаем, че инжектирането на продукти с или без лидокаин трябва да се извършва само от обучен и медицински квалифициран персонал, включително в лечебните заведения и здравните служби.

Курсовете, методите, приложенията, процедурите и видеоклиповете по различните теми, представени на този уебсайт, не представляват обещание за излекуване.

Product added to wishlist
Product added to compare.